Interne begeleiding

''Ieder kind in zijn kracht''

Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid en leert op zijn/haar eigen manierOm ieder kind in zijn kracht te zetten, proberen wij als school zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onderwijsbehoeften zijn de dingen die een kind nodig heeft om goed te kunnen leren en verschillen per kind: het ene kind heeft bijvoorbeeld extra tijd nodig, waar een ander kind extra uitgedaagd moet worden. Om dit goed te kunnen doen kijken we naar verschillende aspecten van ons onderwijs, zoals: de uitleg, de leerstof, de leertijd, de feedback, het gebruik van verschillende werkvormen, motivatie, de leeromgeving, etc. 

 

De leerkracht van uw kind speelt hierbij de belangrijkste rol: hij/zij ziet uw kind dagelijks en brengt in beeld wat hij/zij nodig heeft. De taak van de Intern Begeleider is om de leerkrachten te ondersteunen in het bieden van de juiste zorg. Zij hebben hierin een coördinerende en begeleidende rol. Wanneer de leerkracht of u als ouder een hulpvraag heeft, kan de Intern Begeleider benaderd worden. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder. 

 

De taken van de intern begeleider zijn onder andere:  

 •  Het voorbereiden en leiden van de leerling- en groepsbespreking en/of vergaderingen.  
 • Het opstellen en bewaken van de jaarlijkse toetskalender.  
 • Het coördineren van het leerlingvolgsysteem.  
 • Het ondersteunen (begeleiden) van collega-leerkrachten bij het analyseren van toets- en observatiegegevens en het maken van een handelingsplan.  
 • Het begeleiden/coachen van leerkrachten.  
 • Het houden van periodiek overleg met de directie.  
 • Het schrijven van een schoolrapport. 
 • Onderhouden van contacten met externe deskundigen, zoals de gezinsspecialist, het samenwerkingsverband, etc.  
 • Onderhouden van contacten met ouders.  
 • Deelnemen in het netwerk interne begeleiding van het bestuur en het samenwerkingsverband.  
 • Begeleiden van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs in samenwerking met de leerkracht van groep 8.
Om de juiste zorg te kunnen bieden, werken wij nauw samen met een aantal partijen:

 

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Wanneer er sprake is van extra zorg wordt dit te allen tijde met ouders gecommuniceerd. Wij zien ouders als partner als het gaat om de zorg van hun kind. Wanneer we er samen niet uitkomen, en extra ondersteuning voor uw kind nodig is, kan er een overleg met het ondersteuningsteam (OT) plaatsvinden. Hierbij gaan alle partijen samen met u als ouder om de tafel om een passende oplossing te vinden. Voor documenten met betrekking tot onze zorgstructuur, wijs ik u door naar de documentatie-pagina.
 

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u altijd bij onze intern begeleiders terecht.


Intern Begeleider groep 1 t/m 4                                 
Marianne Post  

Intern Begeleider groep 5 t/m 8
Edda van der Steen
mariannepost@siko.nl

eddavandersteen@siko.nl