MR

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele aanspreekpunt van de school en ook het formele contactpunt met het bestuur voor de ouders. U kunt dan ook altijd bij hen terecht. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Het gaat dan over zaken zoals verbeteringen in het onderwijs, het personeelsbeleid, de keuze van een lesmethode of het fuseren met een andere school.

De MR wordt eens in de drie jaar gekozen en bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en drie vertegenwoordigers vanuit het team.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda van MR-vergadering kunt u vinden op deze site. Als u zich aan wilt sluiten bij een MR-vergadering kunt u, als u dit wenst, bij de voorzitter vijf minuten spreekrecht aanvragen. 

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); binnen de GMR worden bovenschoolse zaken besproken op bestuursniveau.
MR leden 2019-2020       

• Ed Breedveld, Angelique Hofman en Jolanda Verheezen (namens ouders)

• Danielle Scharloo, Wendy Schreuders en Sylvia Visser (namens personeel)

Data
Op de volgende data staan de MR vergaderingen van dit schooljaar gepland:
28-01-2020
09-04-2020
16-06-2020

Jaarverslag
Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van het schooljaar 2018-2019 kunt u hier inzien.


Agenda
De agenda's van de medezeggenschapsraad vergaderingen zijn openbaar, deze kunt u hieronder vinden.
Agenda MR september 2019
Agenda MR december 2019
Agenda MR januari 2020

Contact

Wanneer u vragen hebt betreffende de MR of de verslagen wilt inzien, dan kunt u terecht bij Danielle Scharloo (daniellescharloo@siko.nl), Wendy Schreuders (wendyschreuders@siko.nl) of Sylvia Visser (sylviavisser@siko.nl).