Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele aanspreekpunt van de school en ook het formele contactpunt met het bestuur voor de ouders. U kunt dan ook altijd bij hen terecht. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Het gaat dan over zaken zoals verbeteringen in het onderwijs, het personeelsbeleid, de keuze van een lesmethode of het fuseren met een andere school.
De MR wordt eens in de drie jaar gekozen en bestaat uit drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en drie vertegenwoordigers vanuit het team. De MR leden van het huidige schooljaar kunt u vinden in de schoolgids. De schoolgids is te vinden op deze website.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als u zich aan wilt sluiten bij een MR-vergadering kunt u, als u dit wenst, bij de voorzitter vijf minuten spreekrecht aanvragen. Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); binnen de GMR worden bovenschoolse zaken besproken op bestuursniveau.

 

Reglement

In het verplichte medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de MR. De MR moet instemmen met het reglement. Het reglement kunt u hier vinden.

Jaarverslag

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van het schooljaar 2021-2022 kunt u hier inzien.

Agenda

De agenda's van de medezeggenschapsraad vergaderingen zijn openbaar en kunt u op school inzien.

Contact

Wanneer u vragen hebt betreffende de MR of de verslagen wilt inzien, dan kunt u contact opnemen via mrpaletholy@siko.nl.