Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

In het schoolplan staat de strategische visie en de beleidskeuzen in hoofdlijnen beschreven. Ook bevat het een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat op school wordt gegeven. Het schoolplan kunt u inzien op school.

Kalender

Klik hier om de kalender van schooljaar 2023-2024 te downloaden. Hierop vindt u onder andere de schoolvakanties en de extra vrije dagen.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. De schoolgids voor het schooljaar 2023-2024 kunt u hier downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

In een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel  staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. Klik hier om het SchoolOndersteuningsProfiel 2023-2027 te downloaden.

Veiligheidsplan

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde veiligheidsplan. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het veiligheidsplan van onze school te downloaden.

Meldcode

Wanneer een leerling binnen de groep/school opvalt en wij een vermoeden hebben van huiselijk geweld/kindermishandeling zullen wij een aantal stappen doorlopen. Deze stappen kunt u vinden in dit stroomschema.

Verzuimprotocol

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd die voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving en gemeentelijke afspraken om schoolverzuim te voorkomen. Daarnaast wordt omschreven wat precies onder verzuim wordt verstaan, hoe verzuim gemeld wordt en wie welke verantwoordelijkheden draagt. Klik hier om het verzuimprotocol te downloaden.